V1489 Cygni Red Hypergiant, 127 x 90 cm

V1489 Cygni Red Hypergiant detail